Slovensko English Deutsch

Tip nepremičnine:
Aranžma:
Lokacija:

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
8.00 - 16.00
v soboto po dogovoru

TOHOM nepremičnine d.o.o.
Polana 19
9000 Murska Sobota
E-mail: tohomdoo@gmail.com
E-mail: tohom@siol.net

Tomislav Farič, direktor
Tel.: +386 31 366 617 (direktor)
Tel.: +386 31 668 749 (Danilo, agent)


Splošni pogoji poslovanja

Posrednik: TOHOM nepremičnine d.o.o., Polana 19, 9000 M.Sobota
Naročitelj: stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju.

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1. a. Ti pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.

1. b. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine

2. a. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin se posrednik za provizijo iz točke 3.a. splošnih pogojev poslovanja zavezuje opraviti naslednje storitve:

2. a. 1. Preverjanja dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)

2. a. 2. Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih (na primer hipoteka)

2. a. 3. Oglaševanje (razni mediji).

2. a. 4. Svetovanje.

2. a. 5. Sestanki.

2. a. 6. Posredovanje ponudb in ali povpraševanj.

2. a .7. Konference z odvetniki.

2. a. 8. Konference z raznimi izvedenci gradbene stroke (cenilci inp.)

2. a. 9. Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe.

2. a. 10. Priprava kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba v obliki notarskega zapisa se zaračunava posebej v višini 50% njene tarifne vrednosti.

2.a.11. Predaja in ali prevzem predmetne nepremičnine.

3. Provizija

3. a. V primeru posredovanja pri prodaji oziroma pri nakupu nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% pogodbene-prodajne vrednosti, če se stranki s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo, oziroma najmanj 250 EUR za posamezno nepremičnino, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, če je pogodbena-prodajna vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR.

3. b. V primeru posredovanja pri oddaji oz. najemu nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini enomesečne najemnine.

3. c. Posrednik ima pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba za katero je posredoval.

3. d. Posrednik ima v primeru, da naročitelj sklene pogodbo z osebo, ki ni pridobila informacije o prodaji ali najemu nepremičnine pri nepremičninskem posredniku pravico do plačila stroškov posredovanja, ki jih skupno ocenita na eno četrtino s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje, oziroma v kolikor je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR.

3.e Nepremičninska družba (nepremičninski posrednik) ima zavarovano odgovornost za škodo.

3. f. V provizijo iz točke 3.a, 3.b., in 3.d. ni vključen 20% davek na dodano vrednost.